ស.ស.យ.ក. បោះឆ្នោតបន្ថែមសមាជិក២០រូបក្នុងគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មធិការកណ្តាល សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នេះ ជាថ្ងៃទី២ បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលបន្ថែមស្របតាមតម្រូវការនៃការរីកលូតលាស់របស់ស្ថាប័នពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។

read more

ស.ស.យ.ក. បង្ហាញសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យ និងវិន័យ ដែលមាន ឯកឧត្តម ឌី វិជ្ជា ជាប្រធាន

បន្ទាប់ពីបានសម្រេចអោយមានការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃកន្លងមក ថ្ងៃនេះ សមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សា ចំនួន១០រូប  និងក្រុមលេខាធិការដ្ឋានចំនួន  ០៣រូប  ត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការ  ដែលក្នុងនោះមានលោក  ឌី វិជ្ជា  ជាប្រធាន។ 

read more