សមាសសភាពគណៈកម្មាធិការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា…

ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសសភាពគណៈកម្មាធិការសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ខេត្តព្រះសីហនុ ក្រោមអធិបភាព ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា និង ឯកឧត្តម យន្ត មិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនាថ្ងៃទី ០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥