ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន : ផ្ទះលេខ ២៤ ផ្លូវ ២៨៨/៥៥, សង្កាត់​ ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានី ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា.

លេខទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-២៣) ២១០​ ៤៨៩

ហ្វាក់: (៨៥៥-២៣) ២១០​ ៤៨៩

អ៊ីម៉ៃល: uyfc@camnet.com.kh