គណៈប្រតិភូយុវជនកម្ពុជា ៤០រូប បានចូលជួបសម្ដែងការគួរសម….

គណៈប្រតិភូយុវជនកម្ពុជា ៤០រូប បានចូលជួបសម្ដែងការគួរសម និងអនុសាសន៍ពី ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងបង្កើន និងពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជន ចំនេះដឹងទំនាក់ទំនងយុវជនអាស៊ាន ការចែករំលែកបទពិសោធន៍នានា ដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យជូនប្រទេសជាតិ។