សិក្សា​ និងប្រជុំពីចម្ងាយ (Online class/Meeting) តាម​ZOOM

សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា សូមចូលរួមចែករំលែក វិធីសាស្ត្រមួយសម្រាប់បងប្អូនដើម្បីការសិក្សា និងការប្រជុំនានាពីចម្ងាយ ឬ តាម Online Class/Meeting តាមរយៈ កម្មវិធីZoom។

Zoom គឺជាវេទិកាជំនួយដល់ទំនាក់ទំនង វីដេអូសម័យទំនើប មានលក្ខណៈងាយស្រួល និងគួរឱ្យទុកចិត្តសម្រាប់ការធ្វើសន្និសីទ វីដេអូ និងសំឡេងជជែក តាមរយៈកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទ។

Zoom គឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ការធ្វើកិច្ចប្រជុំ ឬសន្និសីទផ្សេងៗដែលអាចប្រើប្រាស់ បានទូទំាំងពិភពលោក ទាំងនៅក្នុងថ្នាក់រៀន និងការិយាល័យធ្វើការ។

សូមសិក្សាពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ដូចមានភ្ជាប់ខាងក្រោម៖