សិស្សថ្នាក់ទី៧ ទី៨ និងទី៩ អាចរៀនOnline តាម beep

Image may contain: text that says 'ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH YOUTH AND SPORT'

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជូនដំណឹងស្តីពីការសិក្សាបន្ថែមតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ​ តាមរយៈកម្មវិធីសមមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអុីនធឺណេត។

សិស្សានុសិស្ស​ ថ្នាក់ទី៧ ទី​៨​ និងទី៩​ អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងកម្មវិធីនេះ ដូចខាងក្រោម៖

១៖ ចូលទៅកាន់តំណរ beep.moeys.gov.kh ដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ ឬកុំព្យូទ័រ។
២៖ ជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាទាំង១១ដោយឥតគិតថ្លៃ។