ការទាញព្រ័ត្រមិត្តភាពអង្គរសង្ក្រាន្ត

ការទាញព្រ័ត្រមិត្តភាពអង្គរសង្ក្រាន្ត នឹងចាប់ផ្តើមក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ យុវជន យុវនារីកម្ពុជា អ្នកទេសចរ ជាតិ និងអន្តរជាតិបានចូលរួមជាមួយគ្នាយ៉ាងផុសផុល។