អន្សមយក្សអង្គរសង្ក្រាន្ត បានបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោក Guinness World Records ហើយ

ជយោ! នំអន្សមយក្សកម្ពុជា! ជយោ! ព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្ត! ជយោ! ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា!