ក្នុងកម្មវិធីបិទ ការប្រកួតពានរង្វាន់ក្នុងសាល សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៤

ចូលរួមអបអរសាទរ ជាមួយក្រុមកីឡាករទាំងអស់ដែលបានចូលរួម ការប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកដល់ពេលនេះ គឺពិតជាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីវិន័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពី ការតស៊ូ ពីកម្លាំងសាមគ្គី និងភាពស៊ីសង្វាក់ គ្នានៃការងារជាក្រុមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។ ក្នុងកម្មវិធីបិទ ការប្រកួតពានរង្វាន់ក្នុងសាល សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា លើកទី១ ឆ្នាំ២០១៤ ពហុកីឡាដ្ឋានជាតិ អូឡាំពិក ថ្ងៃទី ១៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤